۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

سیستم فیلترینگ یا کارخانه‌ی امحا و تفتیش عقاید جمهوری ولایت فقیه


روز به روز بر تعداد قربانیان آزادی و بر تعداد سایت ها و وبلاگ های فلیتر شده‌ و مسدود شده‌ افزوده‌ می شود. این چنین لحظاتی برای تاریخ، کاملا آشناست! تاریخ بارها و بارها چنین لحظاتی را تجربه‌ کرده‌ و نفس های به شمارش افتاده‌ی دیکتاتوران را لمس کرده‌ و زانوان متزلزل آن ها را در برابر آزادیخواهان و دگراندیشان آزاد اندیش، دیده‌ است. تاریخ سیستم های ایدئولوژکی دیکتاتور که قدرت خود را از خدا می گرفتند و مالک اصلی را فقط خدا می دانستند و بر مردم حکمرانی می کردند همواره‌ تجربه‌ کرده‌ است. و در طول تاریخ بشریت، زمانی که جل و پلاس دیکتاتوران را بیرون ریخته‌، اوج وقاحت و ظلمت و مبارزه‌ با آزادی و برابری و حقوق بشر، برای همگان روشن شده‌ است.
افسران سایبری و جلادان مسدود کردن سایت ها و وبلاگ های آزادیخواهان و دگراندیشان، همواره‌ در کمین ایستاده‌اند تا عرصه‌ را بر نویسندگان وبلاگ ها، تنگ کنند.. حالا از شایعه‌ انداختن در بین مردم برای پیگیری آی پی و یا با مسدود کردن وبلاگ ها و یا پایین آوردن سرعت اینترنت به حدأقل، سعی دارند که وب نگاران را ناامید و افسرده‌، از دنیای مجازی بیرون رانند تا عرصه‌ برای یکه‌تازی های دیکتاتوران خالی گردد..
اما غافل از آنند که اندیشمند می میرد، اما چراغ اندیشه‌ فروزان تر می گردد...