۱۳۹۱ شهریور ۲۳, پنجشنبه

یازدە سپتامبر و فیلمی موسوم به توهین به پیامبر اسلام


 فیلم موسوم به توهین به پیامبر اسلام جنجال بزرگی را علیە امریکا و اسرائیل به وجود آوردە است.  این فیلم که تماما از روی احادیث و روایات پیامبری ساختە شدە است و به سان آینەایست که در مقابل کردار و رفتار پیامبر اسلام نهادە شود، اما مسلمانان با خشونت تمام به مقابله با چنین آینەای همت می گمارند و سعی می کنند که از حیثیت به باد رفتەشان دفاع کنند.
این فیلم که در سر و بند ١١ سپتامبر روی شبکەی جهانی اینترنت قرار گرفتە است، کاملا گویای این مطلب است که خود مسلمانان دست به ساخت این فیلم زدە باشند تا بتوانند هر سال و در یازدە سپتامبر به اعمال خشونت خود در سراسر جهان دامن بزنند که امسال با این فیلم تا اندازەای به مقصود خود رسیدەاند.

این ویدئو را می توانید اینجا ببینید!