۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان در شهر هرات علیه اعدامها بوسیله رژیم خون آشام ایران