۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

ارمغان یزید و حسین

آقایان سردمدار حکومت و خلافت آن روزگاران (یزید و حسین) هر دو از یک قبیله بودند و برای به دست آوردن حکومت با هم جنگیدند. اگر یزید حسین را نمی کشت، قطعا حسین یزید را می کشت. همانطور که پدر و پدربزرگش نیز این سنت را بسیار انجام دادند. 
اگر امروزه برای نتیجەی چنین جنگی این چنین بر سر و سینەی خویش می‌کوبند و نمایش عزاداری اجرا می‌کنند، آیا برای انسان مدرن امروزی چنین خرافاتی چه جایگاهی در التیام توهمات روانی می تواند داشتە باشد؟ دوستانی که سنگ حسین را به سینه می‌زنید! لازم است از خود بپرسید تا به کی در حسرت گذشتگان و خود را سگ درگاه حسین خواندن؟

https://www.facebook.com/sex.religion.women
https://www.facebook.com/sex.religion.women