۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

نجواهای شبانه‌ و رفتار پیامبر منشانه‌ی دکتر احمدی نژاد


نجواهای شبانه‌ و رفتار پیامبر منشانه‌ی دکتر احمدی نژاد با خدای خویش و آمدن الهام و وحی هایی که از جانب خداوند برای ایشان نازل می شود و بر طبق بررسی های مهندسیانه‌ی خویش به این نتیجه‌ رسیده‌ است که چونکه آمریکا در جنگ با عراق ناتوان بوده‌ و بیشتر و بیشتر ناتوان شده‌ است، خدایش به وی اطمینان قلبی داده‌ که دیگر آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد.! چون دیگر تاب و توان و حوصله‌ی حمله‌ به ایران را نیز ندارد. حالا کی بیاد از اون سر دنیا بیاد این سر دنیا بزنه تو سر داش ممود.. حالا خدای این دکتر و مهندس و حاجی و مشدی؛ و این ابرهالو چرا فقط در سازمان ملل هاله‌ای از نور او را در بر می گیرد و زمانی که مسأله‌ی آمریکا در پیش باشد خدا برایش اس ام اس می فرستد، بهش میگه‌:" نترس خودم هستم، بگو بمب اتمی می سازیم"..
نجواهای شبانه‌ را می شنود اما فریاد اعتراض معلمان، کارگران، و مردم خس و خاشاک و معترض به تقلب انتخابات را نشنید.! چرا برای حل مسائل کشوری الهامی برایش نمی رسد.. خودفروشی زنان و بیوه‌زنان را نمی بیند که دسته‌ دسته‌ قربانی سیاست های شوم دینی شده‌اند و مسیجی برای آزادی زندانیان سیاسی برایش نمی رسد. در لابه‌لای این کوچه پس کوچه‌ها صدای گریه‌ی و هق هق کودکی گرسنه چرا او را از خواب نوشین بیدار نمی کند.
در برابر فاصله‌های فاحش طبقاتی چشم بصیرتش کورمال شده‌، تروریست های پروار را آماده‌ کرده‌ است تا همچو گرگ های گرسنه به جان مردم بیفتند.. نهادها و سازمان های تروریستی فعال و فعال تر، مردم عادی هم چنان گرسنه و گرسنه‌تر می شوند. بنزین را به خاطر برادران تروریستمان در فلسطین و لبنان و افراطیون تشیع در عراق و پاکستان قطره‌ بندی کرد. حضرت محمود(ع) وعلی خامنه‌ای با خام کردن مردم، ترویج خرافات های دینی، اعمال دیو صفتانه، و کردار روباه پسندانه که از شاخص های بارز دولت اوست، همچنان مردم را به استثمار می کشاند.....