۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

اندر باب رسوا کردن های مأموران جمهوری ولایت فقیه!!

این شماره‌ موبایل مربوط به فردیست که در نیروی انتظامی ارومیه‌، مأمور برخورد با به اصطلاح خودشان (اراذل و اوباش) است.. ایشان به دختران و زنان در دام افتاده‌ی آنها پیشنهاد رابطه‌ می دهد، و پس از آزاد کردن دختران و زنان در بند، مدام به آن ها زنگ می زند و ایجاد مزاحمت می کند. اگر در هر ده‌ مورد، یک مورد به تورش بیفتد، ماهیانه به چند نفری تجاوز می کند. و چون که مأمور است بسیاری از دختران از ترس خانواده‌ و دیگران، لام تا کام حرف نمی زنند. طبیعی است هر گونه شکایتی چون که به دست سایر همکارانش می افتد، در نتیجه‌ شاکی شدن، به خودی خود آب در هاون کوبیدن است.

شماره‌ موبایل حاج آقا:09144459961

شماره‌ ماشین حاج آقا:66/825س27