۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

نه، به اسلام =


نه، به اعدام = نه، به اسلام
نه، به سنگسار = نه، به اسلام
نه، به قصاص = نه، به اسلام
نه، به ترور = نه، به اسلام
نه، به تبعیض = نه، به اسلام
نه، به خشونت علیه‌ زنان = نه، به اسلام
نه، به نژاد برتر(عرب) = نه، به اسلام
نه، به ستم جنسیتی = نه، به اسلام
نه، به مالک شدن زن = نه، به اسلام
نه، به برده‌داری = نه، به اسلام
نه، به حجاب = نه، به اسلام
نه، به سر خم کردن = نه، به اسلام
نه، به مالک شدن کودک = نه، به اسلام
نه، به صیغه‌ = نه، به اسلام
نه، به محلل = نه، به اسلام

نه، به اسلام = رهایی، آزادی، آزادگی