۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

من نیز توفیق عکاشە هستم!

آیا سزای کسانی که مرتد شدە و از دین برگشتەاند، سربریدن است؟؟؟
ادیان هموارە برای دفاع از کیان و آبروی بر باد رفتەشان در مقابل علم و دانش روز، به چنین خشونت و سربریدن هایی پناه می‌برند... 
(دیدن این ویدیو برای خردسالان و سالمندان و کسانی که بیماریهای قلبی دارند مناسب نیست!)


ننگ بر تمامی ایدئولوژی ها و ادیان تاریخ گذشتە!!